วิสัยทัศน์และพันธกิจ

◊ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ◊

♦ ปรัชญา

          พัฒนาคน พัฒนาอาชีพและเทคโนโลยี

♦ ปณิธาน

          “มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีเฉพาะทาง คิดเป็น ทำเป็น มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สู่โลกยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ยั่งยืน” 

♦ เอกลักษณ์ “เป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา”

          เป็นสถานศึกษาที่ได้รับพระราชทานชื่อ “วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ” ได้รับพระราชทานตรา “มหาพิชัยมงกุฎ” เป็นตราประจำวิทยาลัย และได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตเชิญตรา “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ” ประดิษฐาน ณ อาคารสถานศึกษาตามเอกสารสำนักราชเลขาที่ สล 0003/14458 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536   

♦  อัตลักษณ์

“คิดเป็น ทำเป็น มีจิตสาธารณะ”

คิดเป็น หมายถึง  ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ที่นำไปสู่องค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

ทำเป็น หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ มีประสบการณ์ สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน มีความสามารถด้านการออกแบบ การวางแผน สามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติได้ สร้างงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

มีจิตสาธารณะ หมายถึง  ผู้สำเร็จการศึกษารู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

♦ คำขวัญ

          ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม

♦ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 1. ผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
 2. บุคลากรทุกภาคส่วน ในสถานศึกษามีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
 3. งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ของครู และผู้เรียนที่มีคุณภาพสามารถขยายผลได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
 4. การบริการวิชาการ วิชาชีพ และการฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณภาพและเป็นที่พึ่งของชุมชน
 5. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

♦ วิสัยทัศน์

          “พัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นนวัตกรรม บริการวิชาชีพสู่อาเซียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2562”

♦ พันธกิจ

 1. พัฒนาครู บุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่อาเซียน
 2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 3. การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
 4. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการบริการและการจัดการ

♦ เป้าหมาย (Goal)

 1. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและมีปริมาณเพิ่มขึ้น
 2. บุคลากรทุกภาคส่วนในสถานศึกษา มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
 3. เพิ่มปริมาณงานวิจัย นวัตกรรม หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ หรือองค์ความรู้ของครู และผู้เรียนที่มีคุณภาพสามารถขยายผลได้
 4. เพิ่มปริมาณการให้บริการวิชาการ วิชาชีพและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้เป็นที่พึ่งชุมชน
 5. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

♦ จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น ♦

♦ จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

          1.สถานศึกษาควรวางกลยุทธ์พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร ในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรมีความร่วมมือจากสถานประกอบการ เครือข่าย หรือองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และให้มีสมรรถนะทางการแข่งขันสู่สากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้

          2.สถานศึกษาควรปลูกฝังผู้เรียนให้น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหลักของความพอประมาณ สมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถแข็งแกร่ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้การร่วมประชามเศรษฐกิจอาเซียนเป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ในการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์

 1. สถานศึกษา ควรวางแนวทางส่งเสริมให้คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในด้านโทรคมนาคมมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการทางวิชาการแก่สถานประกอบการ เป็นที่พึ่งของสังคม ชุมชน ในด้านวิชาการต่าง ๆ ได้

♦ ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

          1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาองค์กร มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน มีการวางระบบการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา
          2. สถานศึกษามีการสนับสนุนด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การจัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านประสบผลสัมฤทธิ์ที่ดี
          3. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน โดยการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อชุมชนและท้องถิ่น หน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่น บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย สามารถดำเนินกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ อีกทั้งยังมีการพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่ศึกษาอบรมแก่ชุมชน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
         4. สถานศึกษาให้ความสำคัญต่องานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการประเมินตนเอง และนำผลการประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดโครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปี มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการทำงานประกันคุณภาพเป็นอย่างดี ผู้รับผิดชอบหรือทีมงานประกันคุณภาพมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ
         5. สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร เครื่องมือ และครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ดี และทันสมัย ที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และทำประโยชน์แก่ชุมชน และจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป
         6. สถานศึกษาให้ความสำคัญในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา มีการมอบหมายให้บุคลากรหลายฝ่ายร่วมกัน เช่น งานทะเบียน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน แผนกวิชา และครูที่ปรึกษา ติดตามผู่สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนติดตามรวมทั้งมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
         7. องค์การช่างเทคนิค (อ.ช.ท.) รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ
         8. ครูดีเด่นเชิงประจักษ์ ครูสมชาย ยิ้มนวล ครูชำนาญการพิเศษ
         9. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูอาชีวะคุรุสดุดี ปี 2557 ครูจิรายุทธิ์ อ่อนศรี
         10. รางวัลนักเรียนพระราชทาน ปี 2558

กิจกรรม-ข่าวสาร วก.นร.