เกี่ยวกับเรา

◊ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ◊

เปิดทำการสอนในระดับ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ระบบปกติ / ทวิภาคี)

  • แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาช่างเชื่อม
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • แผนกวิชาบัญชี
  • แผนกวิชาคหกรรม
 • ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ระบบทวิภาคี)

  • แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาช่างเชื่อม
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • แผนกวิชาบัญชี
  • แผนกวิชาคหกรรม

 3,174 Total views,  13 Views today