ประวัติวิทยาลัย

◊ ประวัติ  ความเป็นมา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ◊


      เมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้มีคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วย นายประสงค์ อ้นสุวรรณ นายเชิดชัย     พลานิวัติ นางเสงี่ยม อ้นสุวรรณ นายเลิศ  ทับเจริญ  นายทรงศักดิ์  ทัศนจรินทร  นายพันศักดิ์  ฐิมาวิริยะ  และนางมณีรัตน์ สุวรรณภาภรณ์ บุคคลทั้งหมดเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณ หมู่ที่ 11 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งความประสงค์ที่จะบริจาคที่ดิน จำนวน 15 ไร่ ซึ่งราคาประเมินเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2531เป็นเงิน 45 ล้านบาท ให้แก่กรมอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การบริจาคในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา กรมอาชีวศึกษาจึงได้นำความเสนอกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอนุมัติให้รับบริจาคที่ดินแปลงดังกล่าวได้ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานที่ดิน กรมอาชีวศึกษา (นายบุญเทียม เจริญยิ่ง) เป็นผู้รับพระราชทาน และเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพิจารณาบรรจุโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2533 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติในหลักการโครงการของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ในเรื่องการร่วมมือและประสานงานกับภาคธุรกิจเอกชน นับแต่การวางแผนการผลิตกำลังคน การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดหาวิทยากรมาสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ กอปรกับกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรขยายการศึกษา ประเภทวิทยาลัยการอาชีพให้เปิดการสอนทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษอื่น ๆ และหลักสูตรในระบบการศึกษาให้กว้างขวาง หลากหลายสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ จึงให้จัดตั้งสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้นที่ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ” สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2534 เป็นต้นมา และในปี 2538 นางเสงี่ยม อ้นสุวรรณ ได้มอบที่ดินให้เป็นการเพิ่มเติมอีก จำนวน 3 ไร่ รวมที่ดินทั้งหมดของวิทยาลัย จำนวน 18 ไร่

               วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนี้ เป็นวิทยาลัยที่สร้างขึ้นโดยกรมอาชีวศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่จะถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา ดังนั้นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแห่งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไปจากวิทยาลัยอื่น ๆ และเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและเฉลิม พระเกียรติ ในกรุงเทพมหานคร ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการเร่งรัดการเพิ่มปริมาณการผลิตช่างเทคนิค และช่างฝีมือในสาขาที่ขาดแคลน และจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ โดยได้รับพระราชทาน  พระมหากรุณาธิคุณ (ตามเอกสารสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0003/14458 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536) ดังนี้

  1. พระราชทานชื่อสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาว่า “วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ”
  2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญตรา “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ”   ประดิษฐาน ณ อาคารสถานศึกษา
  3. พระราชทานตรา “พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นตราประจำวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ”

กิจกรรม-ข่าวสาร วก.นร.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum instagram beğeni bayan escort - vip elit escort