ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ (โรงอาหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ (โรงอาหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ (โรงอาหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๙,๐๖๕.๓๙ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหกสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่  http://www.gprocurement.go.th/

 1,035 Total views,  1 Views today