กระบวนการพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal Competencies) ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน (Work Readiness) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

เปิดอ่านด้วยไฟล์ PDF

ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal Competencies) ของผู้เรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน (Work Readiness) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ผู้วิจัย นางภาณัททกา วงษากิตติกุล
ปีที่ทำการวิจัย 2562-2563
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal
Competencies) ของผู้เรียนในการเข้าสู่โลกการทำงาน (Work Readiness) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
2) เพื่อพัฒนาและทดลองใช้กระบวนการพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal Competencies) ของ
ผู้เรียนในการเข้าสู่โลกการทำงาน (Work Readiness) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 3) เพื่อนำไปใช้และ
ประเมินผลกระบวนการ พัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal Competencies) ของผู้เรียนในการเข้าสู่
โลกการทำงาน (Work Readiness) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน
(mixed methodology) โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัย เป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษากรอบสมรรถนะข้ามสายงาน
ของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชูทิศในการเข้าสู่โลกการทำงาน ระยะที่2การพัฒนาและทดลองใช้
กระบวนการพัฒนา สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการ
ทำงาน (Work Readiness) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช้
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal Competencies) ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน (Work Readiness) ผลการวิจัยพบว่า 1.กรอบสมรรถนะข้ามสายงานทักษะใน
ศตวรรษที่ 21และทักษะที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ภาคประกอบการต้องการ
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์สมรรถนะข้ามสายงานของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 2)
ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการสื่อสาร และ 5)
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี2. การศึกษาความพร้อมของครูในการสมรรถนะข้ามสายงานของผู้เรียน
พบว่าครูมีความต้องการพัฒนาตนเองในเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาทักษะทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Computing Literacy) 3. การศึกษาสมรรถนะข้ามสาย
งานของผู้เรียน ก่อนใช้กระบวนการพัฒนาพบว่าสมรรถนะข้ามสายงานของผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง ผล
การพัฒนากระบวนการ พัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal Competencies) ของผู้เรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน (Work Readiness) พบว่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด 3. การทดลองใช้กระบวนการพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal Competencies) ของ
ผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน (Work Readiness) พบว่าทุกขั้นตอนในกระบวนการมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 4. การประเมินผลกระบวนการพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal
Competencies) ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน (Work Readiness) พบว่า
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal Competencies) ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน (Work Readiness) มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิผล ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ผลการพัฒนาสมรรถนะข้าสายงานของผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนผ่านระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ร้อยละ 92.69 3) ผลการ
ทดสอบ V-net ของผู้เรียนค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติผู้เรียนผ่านร้อยละ 83.96 4) ผลการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน มีผลงานเผยแพร่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ระดับภาคและสามารถเขียน
ข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 5) วัฒนธรรมองค์กร ความตระหนักด้านความ
ปลอดภัย ผลจากการดำเนินการด้านความปลอดภัยดำเนินการอย่างสม่ำเสมอกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามเกณฑ์การ
ประเมินตามโครงการขับขี่ปลอดภัย ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก 6) ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดอาชีวศึกษาที่มีต่อสมรรถนะข้ามสายงานของ
ผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 490 Total views,  1 Views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

กิจกรรม-ข่าวสาร วก.นร.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum instagram beğeni bayan escort - vip elit escort