ผู้อำนวยการฯ และครู นำนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงพยาบาลนวเวช

ผู้อำนวยการฯ และครู นำนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงพยาบาลนวเวช