คณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย และเผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องกระบวนการพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงานของผู้เรียนในการเข้าสู่โลกการทำงาน

คณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย และเผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องกระบวนการพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงานของผู้เรียนในการเข้าสู่โลกการทำงาน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564