เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร

  🙂 การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช  “Download…

  🙂 การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. “Download…

  🙂 การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. “Download…

  ➡ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ครูสมณธร  พุ่มพิมล โทร : 083 087 4694 


 😎 การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช. Download…

➡ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูสมพงศ์ ชูใจ โทร : 085 095 1114 


 😀 การแข่งขันทักษะสาขาการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ระดับ ปวช. Download…

➡ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ครูสมชาย ยิ้มนวล โทร : 095 950 6732 


 😉 การแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกาษา (STEM Education) ระดับ ปวช. หรือ ระดับ ปวส. Download…

➡ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวิชาสามัญ ครูจิรายุทธิ์ อ่อนศรี โทร : 087 989 1956