| ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

( ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ** งานทะเบียน ** )

ระดับชั้น แผนกวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวนนักเรียน นักศึกษา ห้อง
ชาย หญิง รวม  
ปวช.1 ช่างเชื่อมโลหะ ครูสงกรานต์ เย็นเพ็ชร / ครูราวิน ปิ่นทองเพชร 11 1 12  
  ช่างไฟฟ้ากำลัง 1/1 ครูสมชาย ยิ้มนวล 17 3 20  
  ช่างไฟฟ้ากำลัง 1/2 ครูเบญจศิริ  นามโคตร 17 2 19  
  ช่างไฟฟ้ากำลัง 1/3 ครูกาญจนา สุมาลัย 19 1 20 (ทวิภาคี)
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/1 ครูกวิชษาภรณ์  มงคลรัตน์ 13 5 18  
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/2 ครูสุธีรา  กล้วยไม้เจริญ 18 0 18  
  เทคโนโลยีโทรคมนาคม ครูเจนศักดิ์  แสงคำเฉลียง  11 7 18 (ทวิภาคี)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูสุพจน์  เอ็นดู  5 0 5  
  การบัญชี ครูนันทา  สุเทพประทานวงศ์  0 19 19  
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูพัชชนก  พรมจาด  11 17 28  
  คหกรรม ครูพัชรี  ชัยประเสริฐ 10 19 29  
  รวม ระดับ ปวช.1   135 71 206 11 ห้อง
ปวช.2 ช่างเชื่อมโลหะ  ครูกิติศักดิ์  สวนดอกไม้  10 0 10  
  ช่างไฟฟ้ากำลัง 2/1  ครูสมชาย ยิ้มนวล 13  3 16  
  ช่างไฟฟ้ากำลัง 2/2  ครูศิริภรณ์ คำคูณคำ 11  0 11  
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2/1  ครูจิรายุทธิ์  อ่อนศรี  22 4 26  
  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  ครูกินรี  เซียงฮ้อ 12  2 14  
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูตันฑวัชญ์  ขันปาน 5 0 5  
  การบัญชี  ครูอมรรัตน์ พึ่งสุข 0 9 9  
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ครูศิริพร  อารมณ์สวะ 13 20  
  คหกรรม  ครูกุลวดี  สำลีกำเนิด  5 15 20  
   รวม ระดับ ปวช.2   85  46 131 9  ห้อง
 ปวช.3  ช่างเชื่อมโลหะ  ครูบุญเลิศ เพ็งสุข / ครูอมร ช้างเย็นฉ่ำ 0 5  
  ช่างไฟฟ้ากำลัง   ครูธีรพงษ์ เนียรประดิษฐ์ 10  3 13  
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์   ครูจิราศักดิ์ นาคพริก / ครูผุสดี สารสุข 17  2 19  
  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  ครูดิเรก แก้วช่างเขียน 1 2  
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูสุพจน์  เอ็นดู 5 0 5  
  การบัญชี  ครูอรมรัตน์ พึ่งสุข 6 6  
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ครูวัชรินทร์ วิจิตพันธ์ 9 18  
  คหกรรม  ครูราวิน  ปิ่นทองเพชร 6 10  
    รวม ระดับ ปวช.3    51 27 78 8  ห้อง
 ระดับ ปวส. ทวิภาคี
 ปวส.1  ไฟฟ้ากำลัง(ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง)  ครูนพคุณ สุวรรณบูลย์ 4 0 4
อิเล็กทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม) ครูธนะวรรธน์  ชยโชติกุลธนันท์ 15 0 15
อิเล็กทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม) ครูธนะวรรธน์  ชยโชติกุลธนันท์ 0 2 2 ม.6
เทคโนโลยีโทรคมนาคม ครูสมณธร  พุ่มพิมล 9 0 9
เทคโนโลยีโทรคมนาคม ครูสมณธร  พุ่มพิมล 0 2 2 ม.6
การบัญชี ครูนันทา เทพประทานวงศ์ 0 8 8
การบัญชี ครูนันทา เทพประทานวงศ์ 0 1 1 ม.6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูสุปรียา เรียนวาที 6 2 8
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูสุปรียา เรียนวาที 0 4 4 ม.6
คหกรรม ครูโฉมทัศนี  ดวงทวี 0 8 8
รวม ระดับ ปวส.1 34 27 61 6  ห้อง
 ปวส.2  ไฟฟ้ากำลัง(ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง)  ครูนพคุณ สุวรรณบูลย์  2 0 2
ไฟฟ้ากำลัง(ลิฟต์และบันไดเลื่อน) ครูสุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทด 6 1 7
ไฟฟ้ากำลัง ครูสุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทด 1 1 2 ม.6
อิเล็กทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม) ครูสมพงศ์  ชูใจ 8 0 8
อิเล็กทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม) ครูสมพงศ์  ชูใจ 3 0 3 ม.6
เทคโนโลยีโทรคมนาคม ครูสมณธร พุ่มพิมล 4 0 4
เทคโนโลยีโทรคมนาคม ครูสมณธร พุ่มพิมล 0 2 2 ม.6
การบัญชี ครูอมรรัตน์  พึ่งสุข 1 2 3
การบัญชี ครูอมรรัตน์  พึ่งสุข 0 1 1 ม.6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูศิรพร  อารมณ์สวะ 1 1 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูศิรพร  อารมณ์สวะ 0 1 1 ม.6
รวม ระดับ ปวส.2 26 9 35  6  ห้อง
      รวมจำนวนนักเรียน นักศึกษา
รวม ระดับ ปวช. ทั้งสิ้น 415 คน
รวม ระดับ ปวส. ทั้งสิ้น 96 คน
รวมจำนวนห้อง 40 ห้อง
รวมนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น 511   คน