เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ “ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ”

ผลงานวิชาการ  นางพัทธนันท์  ภูแก้ว

ผลงานวิชาการ  ว่าที่ร้อยตรี จิรายุทธิ์ อ่อนศรี