ผลงานทางวิชาการ / วิจัย / สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

ผลงานวิชาการ  ว่าที่ร้อยตรี จิรายุทธิ์ อ่อนศรี