โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560

 

วิทยาลัยฯ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559