ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027296286)

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027296286) ข้อมูลเพิ่มเติม ที่  http://www.gprocurement.go.th