ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562


รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 หลายสาขาวิชา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.ทวิภาคี

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาบัญชี
  • สาขาวิชาคหกรรม

สนใจติดต่อ : งานทะเบียน หรือ แผนกวิชาที่สนใจ
โทร : 02 948 9779, 02 944 4343, 02 944 4344, 02 944 4085 หรือ admin@nwm.ac.th