ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง