การเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

การเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ