ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบวัดแววความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ

ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบวัดแววความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ