คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สังกัด สอศ. ให้เข้าใจกระบวนการทางลูกเสือและวิธีการบริหารงานในกองลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน สามารถนำวิธีการฝึกอบรมลูกเสือไปแก้ปัญหา ลดอุปสรรค และบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการรวมพลังสร้างความสามัคคี ประสานภารกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติไทย และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

เครดิต : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.