เดย์แคมป์ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  จัดโครงการเดย์แคมป์ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นทดสอบทบทวนวิชาการลูกเสือเตรียมพร้อมในการอยู่ค่ายพักในลำดับต่อไป ในการนี้ลูกเสือวิสามัญ เข้าพิธีประจำกอง ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญ เพื่อสร้างความมีวินัย  ความสามัคคีในหมู่คณะ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560