ประชุม อวท. และแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน

ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 
ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ