ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ