แจ้งกำหนดการของวิทยาลัยฯ การเปิด-ปิด ภาคเรียน,ลงทะเบียนเรียน

 • กำหนดการของวิทยาลัยฯ
  1. ประกาศผลสอบภาคเรียน 2/2559 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 {โดยระบบออนไลน์ RMS}
  2. ลงทะเบียนแก้ 0, มส. ระหว่างวันที่ 15 – 22 มีนาคม 2560
  3. ดำเนินการแก้ 0, มส. ระหว่างวันที่ 15 -22 มีนาคม 2560
  4. ประกาศผลแก้ 0, มส. วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
  5. พิธีมอบวุฒิบัตร วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
  6. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาและลงทะเบียน ภาคเรียน 1/2560 ระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
  7. เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
  8. ลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด, ยื่นคำร้องถอนรายวิชา ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560
  9. ลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม รีเกรด ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560

*** งานทะเบียน วก.นร. ***